ಗೆಣಸಿನ ಚಿಪ್ಸ್ Sweet Potato Fries Recipe
ಗರಿ ಗರಿಯಾದ ಗೆಣಸಿನ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ :
Servings Prep Time
2 to 4people 4 to 5minutes
Cook Time
10 to 15minutes
Servings Prep Time
2 to 4people 4 to 5minutes
Cook Time
10 to 15minutes
Instructions
  1. Wash the sweet potatoes, then dry and then peel the skin. ಗೆಣಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ.
  2. Cut it into small sticks.You can cut circular slices and cut it as shown. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿ.
  3. Or you can use mandolin slicer. ಇಲ್ಲವೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತ ಸ್ಲೈಸರನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು.
  4. Heat the oil in a pan on medium heat. Once it is hot enough add the cut sweet potato sticks. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಲು ಇಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟ ಗೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿ.
  5. Fry it until it turns golden brown color. ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವಷ್ಟು ಕರಿಯಿರಿ.
  6. Remove the sweet potato chips and transfer it to a bowl as shown. ಅದನ್ನು ಒಂದು ತೂತವಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದು
  7. Add salt and chilli powder. ಅದಕ್ಕೆ ಹದವಾಗಿ ಉಪ್ಪು, ಖಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ
  8. Mix it with hand. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ.
  9. ಉಳಿದ ಗೆಣಸನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕರಿದು ಸವಿಯಿರಿ.