ಚಪಾತಿ-ರೊಟ್ಟಿ-ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ-ನೆಂಚಿ-ತಿನ್ನಲು-ರುಚಿಯಾದ-side-dish-easy-to-make-side-dish-for-rotis-rotti