Upahara-Darshini-Style-Sambar-for-Idli-ಇಡ್ಲಿ-ಸಾಂಬಾರ್