ಚಪಾತಿ-ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ-ತಿನ್ನಲು-ಕಡಲೆ-ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ-ಮಾಡಿದ-ಹೊಸರುಚಿ-sidedish-for-chapati-with-chana-garbanzo-beans