ಮೊಳಕೆ-ಕಟ್ಟಿದ-ಮೆಂತ್ಯಕಾಳಿನ-ಕೊಸಂಬರಿ-sprouted-fenugreek-salad-sprouted-menthe-salad-kosambari-egan-1